Browsing by Subject Administrative sanctions

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Administrative sanctions

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Delegació d'atribucions en el President de la Comissió de Presidència i Hisenda [2002]Alcaldia
10-Jul-2017Delegació de competències en matèria de sancions administratives [2017]Alcaldia
10-Sep-1995Delegació de competències i atribucions en els regidors [1995]Alcaldia
10-Sep-2016Delegació de facultats ens els gerents d'Àrees d'Actuació, i de Districte durant períodes d'absència [2016]Alcaldia
25-Jan-2017Delegació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes alcohòliquesConsell Municipal de Barcelona. Plenari
4-Jan-2022Delegació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes alcohòliques [2021]Consell Municipal de Barcelona. Plenari
31-Jan-2017Delegació de l'exercici de la potestat sancionadora en matèria de begudes alcohòliques a favor de l'Ajuntament de Barcelona [2016]Agència de Salut Pública de Barcelona
15-May-2018Delegació en el Gerent de Drets Socials i en la Tercera Tinenta d'Alcaldia, en matèria de prestacions concedides des de la Gerència de Drets Socials i respecte a les infraccions [2017]Alcaldia
8-Jun-2016Delegació en la Regidora de Comerç i Mercats d'atribucions en matèria de contractes, concessions, aprovació de llicències i la resolució de certs expedients sancionadors [2016]Alcaldia
21-Feb-2017Desconcentració d'atribucions en matèria sancionadora en relació amb la venda i el consum de begudes alcohòliques [2017]Alcaldia
10-Feb-2022Desconcentració en els/les Gerents de Districtes d'atribucions en l'àmbit de la delegació conferida per l'Agència de Salut Pública [2022]Alcaldia
20-Nov-2005Habilitació a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra per denunciar infraccions tipificades a les ordenances municipals [2005]Alcaldia
22-Jul-2015Informe sobre l’obertura d’expedients sancionadors per incompliment de requisits regulats a la Llei 11/2009, per part d’establiments que desenvolupen espectacles públics o activitats recreativesDirecció de Serveis Jurídics; Districte 2. Eixample; Gerència de Recursos
27-Jul-2021Instrucció en matèria de criteris comuns en els procediments sancionadors a conseqüència d'infraccions de la normativa de turismeGerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
19-Apr-2022Instrucció en matèria de criteris comuns en els procediments sancionadors a conseqüència d'infraccions de la normativa de turisme [2022 text refós]Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
17-Apr-2018Instrucció que fixa els criteris a seguir en l'aplicació de l'Ordenança reguladora del procediment sancionadorAjuntament de Barcelona
6-Oct-2015L’ajuntament s’ha inhibit de les seves competències inspectores i sancionadores davant d’una denúncia per discriminacióSindicatura de Greuges de Barcelona
1984Modificació dels articles de les ordenances municipals que regulen la imposició de multes : adaptació al R.D.L. 11/79 de 20 de juliol [ed. 1984] [versió en català i castellà]Ajuntament de Barcelona
20-May-1980Modificación de los articulos de las ordenanzas municipales que regulan la imposición de multas para adaptarlos a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/79, de 20 de julioAjuntament de Barcelona
20-Jun-1982Normes sobre faltes i sancions que seran aplicables als funcionaris municipals [1982]Ajuntament de Barcelona