Browsing by Subject Payment

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Payment

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
21-Sep-2021Acceptació de la transferència del Departament d'Educació relativa al finançament de les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Barcelona com a pagament parcial [2020]Alcaldia
21-Sep-2021Acceptació de la transferència del Departament d'Educació relativa al finançament de les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Barcelona com a pagament parcial [2021]Alcaldia
31-Mar-2020Criteris i mesures excepcionals d'ajut de pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a políiques socials vinculats a programes municipals [2020]Alcaldia
31-Jul-2020Criteris i mesures excepcionals d'ajut de pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a políiques socials vinculats a programes municipals [2020] : modificació [2020-07-28]Alcaldia
7-Apr-2020Criteris i mesures excepcionals d'ajut de pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals [2020] : text refós [2020-04-06]Alcaldia
15-Jul-2016Delegació d'autorització, disposició i obligació del pagament de les despeses derivades de les sentències judicialsAlcaldia
2-Nov-2018Delegació de l'ordenació de pagaments de la Presidència a la Direcció [2018]Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
19-Mar-2020Delegació de la facultat d'ordenació de pagaments, amb càrater provisional, en la Segona i la Tercera tinentes d'Alcaldia indistintament [2020]Alcaldia
28-Nov-2018Delegació del president en el/la director/a - gerent de la competència per aprovar el reconeixement i la liquidació dels compromisos de despeses legalment adquirits [2018]Agència Local d'Energia de Barcelona
8-Jun-2016Delegació en el primer Tinent d'Alcaldia d'atribucions en matèria d'hisenda, de gestió i administració econòmica [2016]Alcaldia
25-Nov-2021Delegació en la Comissió de Govern de la resolució dels procediments d'omissió de la funció interventora [2021]Alcaldia
24-Feb-2022Delegació en la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, de la resolució dels recursos administratius que s'interposin contra els actes dictats per les persones amb facultats d'ordenació de pagaments [2022]Alcaldia
Jun-2016Devolució aval: importConsell Tributari Municipal (Barcelona)
22-Sep-2020Establiment de mesures complementàries en matèria patrimonial en l'àmbit específic de les concessions de quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID -19 [2020]Alcaldia
2013Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores [2013]Ajuntament de Barcelona
2014Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores [2014]Ajuntament de Barcelona
2015Indicadors de pagament mensual a empreses proveïdores [2015]Ajuntament de Barcelona
17-Nov-2023Instrucció relativa al registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de BarcelonaGerència Municipal
18-Nov-2021Instrucció sobre el procediment de l'omissió de la funció interventoraComissió de Govern
7-Jul-2010Instrucció sobre l'aplicació a l'Ajuntament de Barcelona de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004 per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercialsGerència Municipal