Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/105917
Título : Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia [versió lectura fàcil]
Autor: Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Departament de Feminismes i LGTBI
Colaboradores: Generalitat de Catalunya
Fecha de aprobación/creación: nov-2014
Fecha de publicación : 2015
Materia : Igualdad de género
Derechos políticos y civiles
Derechos civiles y políticos
Gais
Bisexuales
Transexuales
Lesbianas
Homofobia
Bifobia
transfobia
Cobertura geográfica: Cataluña
Publicado por : Ajuntament de Barcelona
Extensión: 31 p.
Nota : Podeu consultar l'Informe 2016 sobre les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Consell Municipal LGTBI de Barcelona en relació al desenvolupament de la: Llei 11/2014 a http://hdl.handle.net/11703/101024
Condiciones de uso: CC-BY
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Documento relacionado: http://hdl.handle.net/11703/101024
Basado en: Llei 11/2014. Per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Aparece en las colecciones: Monografies municipals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
Llei_homofObia_LF_Llibret.pdf.pdfLectura Fàcil llei 11/2014 drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals809,1 kBAdobe PDFTXT
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons