Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/106072
Título : Delegació de facultats a persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat de l'Ajuntament, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, la competència per a la signatura de convenis de col·laboració en matèria de formació professional, i aprovació d'un model de conveni de col·laboració [2017]
Autor: Consorci d'Educació de Barcelona
Fecha de aprobación/creación: 29-sep-2017
Fecha de publicación : 23-oct-2017
Materia : Delegaciones a otros cargos
Convenios
Prácticas profesionales
Formación profesional
Cobertura geográfica: Barcelona
Citación : Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7479 (23-10-2017)
Extensión: 2 p.
Nota : Aprovada per resolució del Consorci d'Educació de Barcelona el 29-09-2017
Inicio vigencia: 29-sep-2017
Condiciones de uso: Domini públic
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Aparece en las colecciones: Decrets signats per altres càrrecs i altres resolucions

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
Delegació_competències_educació.pdf71,64 kBAdobe PDFTXT
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons