Les revistes científiques de Catalunya (2014-2017)

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/120426
Title: Les revistes científiques de Catalunya (2014-2017)
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Navas-Fernández, Miguel
Abadal, Ernest
Issue Date: 10-Mar-2018
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/356016
Extent: 44 p.
Abstract: Es descriu la situació actual de les revistes científiques de Catalunya i la seva evolució en els darrers quatre anys. És un sector format per 426 revistes, especialment de l’àmbit de les ciències socials (45 %), editades per institucions acadèmiques (53 %), difoses de manera gratuïta (83,5 %) i que permeten arxivar alguna de les versions dels seus articles en repositoris (86 %). També es fa referència als portals de revistes (que han incrementat el nombre de títols que contenen) i als sistemes d’avaluació de revistes (en especial MIAR, que ha dut a terme diverses millores). Es conclou fent referència a les reunions científiques que s’han dut a terme i a les principals publicacions dels grups de recerca de Catalunya.
Se describe la situación actual de las revistas científicas de Cataluña y su evolución en los últimos cuatro años. Es un sector formado por 426 revistas, especialmente del ámbito de las ciencias sociales (45 %), editadas por instituciones académicas (53 %), difundidas de manera gratuita (83,5 %) y que permiten archivar alguna de las versiones de sus artículos en repositorios (86 %). También se hace referencia a los portales de revistas (que han incrementado el número de títulos que contienen) y los sistemas de evaluación de revistas (en especial MIAR, que ha llevado a cabo varias mejoras). Se concluye haciendo referencia a las reuniones científicas que se han llevado a cabo y a las principales publicaciones de los grupos de investigación de Cataluña.
This article describes the present status of scientific journals in Catalonia and reviews their activity over the last four years. It observes that a total of 426 titles are currently available in the sector, of which 45% address some aspect of the social sciences, 53% are published by academic institutions, 83.5% are distributed free of charge and 86% allow some form of self-archiving in digital repositories. The article also examines academic portals (which have been making an increasing number of journals available) and journal evaluation tools (focusing on the MIAR information matrix for evaluating journals, which has been improved in a number of ways). It concludes by considering the scientific meetings that have been held in this 4-year period and the main studies that have been published by research groups in Catalonia.
Terms of use: CC-BY-NC-ND
Appears in Collections:Centre de Documentació / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by