Sabem per a què venen? Anàlisi de les expectatives i els objectius dels docents en les visites de grups escolars al Museu de...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/120488
Title: Sabem per a què venen? Anàlisi de les expectatives i els objectius dels docents en les visites de grups escolars al Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Viladot Barba, Pere
Issue Date: 2012
Keywords: Museus en l'ensenyament
Sortides escolars
Professors
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/373947
Citation: Viladot Barba, Pere. "Sabem per a què venen? Anàlisi de les expectatives i els objectius dels docents en les visites de grups escolars al Museu de Ciències Naturals de Barcelona". 2012
Publisher: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Extent: 16 p.
Abstract: El problema que s’ha volgut abordar amb aquesta recerca és el desconeixement que hi ha en els museus de ciències ―i per extensió en tots els museus― sobre quins són els interessos dels docents quan visiten el Museu amb els seus alumnes. La finalitat de la recerca és esbrinar quines són les expectatives i els objectius d’aprenentatge dels docents per poder adequar l’oferta. Els objectius són: 1) establir el grau de vincle de les visites amb el currículum i 2) conèixer en quina fase del procés d’ensenyamentaprenentatge (e-a) es fan. El marc teòric es refereix, d’una banda, a les investigacions sobre visitants dels museus i les expectatives dels docents i, de l’altra, a la categorització de les sortides escolars en funció: 1) del vincle que mantenen amb el currículum i 2) de la fase del procés d’ensenyament-aprenentatge en la qual es produeix o si es porta a terme amb l’objectiu de ser l’eix conductor d’un tema. Per desenvolupar la recerca es va utilitzar una metodologia basada en el concepte de recerca avaluativa alhora que formativa. Va combinar tècniques qualitatives (entrevista semiestructurada) i quantitatives (qüestionari de respostes tancades). Els resultats ens indiquen que la majoria dels docents fan visites amb un vincle mitjà-alt amb el currículum, encara que un 25% d’aquestes mantenen un vincle baix perquè són sortides de tipus lúdic. Hi ha una gran diversitat respecte al moment del procés d’e-a en què es fa la visita, encara que gairebé la meitat ho fa en la fase d’aplicació de continguts. Les conclusions més importants es refereixen al fet que la majoria de docents espera que l’activitat del Museu els ajudi en el desenvolupament d’un tema i que una motivació per visitar-lo pot ser plantejar metodologies diferents a les de l’aula. Es constata igualment la dificultat de dissenyar activitats que puguin adaptar-se a aquesta gran diversitat de situacions.
El problema que se desea abordar con esta investigación es el del desconocimiento que existe en los museos de ciencias ―y por extensión en todos los museos―, acerca de cuáles son los intereses de los docentes cuando visitan el Museo con sus alumnos. La finalidad de la investigación es averiguar cuáles son las expectativas y los objetivos de aprendizaje para poder adecuar la oferta. Los objetivos son: 1) establecer el grado de vínculo de las visitas con el currículum y 2) conocer en qué fase del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizan. El marco teórico se refirió a las investigaciones sobre visitantes de los museos y las expectativas de los docentes, por un lado, y a la categorización de las salidas escolares, por otro, en función: 1) del vínculo que mantienen con el currículum y 2) de la fase del proceso de enseñanzaaprendizaje en la que se produce o si se realiza con el objetivo de ser el eje conductor de un tema. Para desarrollar la investigación se utilizó una metodología basada en el concepto de investigación evaluativa a la vez que formativa. Combinó técnicas cualitativas (entrevista semiestructurada) y cuantitativas (cuestionario de respuestas cerradas). Los resultados nos indican que la mayoría de docentes realizan visitas con un vínculo medio-alto con el currículum, aunque un 25% de ellas mantienen un vínculo bajo al ser salidas de tipo lúdico. Existe una gran diversidad respecto al momento del proceso de e-a en que se realiza la visita, aunque casi la mitad lo hace en la fase de aplicación de contenidos. Las conclusiones más importantes se refieren a que la mayoría de los docentes espera que la actividad del Museo les ayude en el desarrollo de un tema así como que una motivación para visitarlo puede ser plantear metodologías diferentes a las del aula. Se constata igualmente la dificultad de diseñar actividades que puedan adaptarse a esta gran diversidad de situaciones.
Terms of use details: © Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Appears in Collections:Direcció, Comunicació i Educació / Capítols

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by