Els mol·luscs continentals de Catalunya i Andorra (península Ibèrica): llista comentada

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/127735
Title: Els mol·luscs continentals de Catalunya i Andorra (península Ibèrica): llista comentada
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Cadevall, Jordi
Corbella, Jordi
Bros, Vicenç
Orozco, Albert
Guillén, Glòria
Prats, Lluís
Capdevila, Miquel
Issue Date: Dec-2021
Keywords: Mol·luscs
Gastròpodes
Bivalves
Spatial coverage: Catalunya
Andorra
Península Ibèrica
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/417690
Publisher: Associació Catalana de Malacologia
Extent: 43 p.
Abstract: Es presenta una actualització, comentada, de la llista dels mol·luscs (Gastropoda i Bivalvia) terrestres i d’aigua dolça de Catalunya i Andorra (península Ibèrica). S’hi recullen els nous tàxons (espècies i subespècies), les noves citacions, i els canvis taxonòmics i nomenclaturals que s’han dut a terme durant els darrers anys. També s’hi esmenten aquelles espècies que, tot i haver estat citades en llistes anteriors, actualment no es consideren presents dins l’àmbit d’estudi. Tots aquests canvis són justificats en detall. En total, es computen 357 tàxons: 332 espècies i subespècies de gastròpodes (302 comptant només les espècies) i 25 espècies de bivalves. La proporció de tàxons endèmics és del 16% (11% considerat només a nivell d’espècie), i el percentatge de tàxons introduïts és del 8% (9%).
An updated, annotated list of terrestrial and freshwater molluscs (Gastropoda and Bivalvia) from Catalonia and Andorra (Iberian Peninsula) is presented. It includes new taxa (species and subspecies), new citations, and taxonomic and nomenclaturale changes that have taken place in recent years. It also mentions those species that, despite being mentioned in previous lists, are not currently considered present in the study area. All these changes are justified in detail. A total of 357 taxa are computed: 332 gastropod species and subspecies (302 when only species are counted) and 25 bivalve species. The proportion of endemic taxa is 16% (11% considered only at the species level), and the percentage of introduced taxa is 8% (9%).
Appears in Collections:Invertebrats no-Artròpodes / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by