Statistics: Decrees

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
271214 92411

More visited documents (total)

Views
Contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona [2017] 1656
Règim de garanties retributives per als empleats públics que siguin cessats de llocs de direcció i alta direcció [2017] 1538
Clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals referent a paradisos fiscals [2016] 966
Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Institut de Cultura de Barcelona [2019] 887
Organització executiva de les gerències municipals [2015] 794
Desconcentració d'atribucions en els gerents de Districte en les matèries que siguin competència del Districte [2012] 672
Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020] 567
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020] 560
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2018] 524
Comissió d'investigació sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015 : constitució i nomenaments [2017] 505
See more +
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcalde en matèria d'urbanisme [2015] 482
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2019] 434
Model de gestió de documents electrònics de l'Ajuntament de Barcelona [2016] 413
Normes internes de funcionament del Consell Assessor per la Transparència : aprovació [2017] 410
Afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020] 408
Annex relatiu a l'estructura Executiva de diversos decrets de delegació de competències : modificació [2016] 398
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019] 397
Gerències municipals : nomenaments [2019-09-05] 390
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcalde, en matèria de Medi Ambient i Patrimoni [2015] 389
Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2020] 371
Delegació d'atribucions en els/les gerents municipals, en matèria de contractació [2018] 368
Sistema municipal d'ordenació de l'autoprotecció de l'Ajuntament de Barcelona (SOAP) [2014] 362
Delegació d'atribucions en el Primer tinent d'alcaldia [2019] 358
Horaris de les terrasses : Les Corts : modificació temporal amb motiu de la celebració de la Festa Major [2019] 348
Gerències municipals : nomenaments [2019-06-15] 339

More visited documents this year

Views
Contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona [2017] 219
Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Institut de Cultura de Barcelona [2019] 180
Delegació d'atribucions en regidors/res de Districte [2022] 74
Desconcentració d'atribucions en els gerents de Districte en les matèries que siguin competència del Districte [2012] 74
Organització executiva de les gerències municipals [2019] : modificació [2022-01-13] 66
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019] 65
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'Alcaldia [2022] 65
Consell Assessor d'Art Públic [2019] 64
Règim de garanties retributives per als empleats públics que siguin cessats de llocs de direcció i alta direcció [2017] 63
Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017] : modificació [2022-03-21] 63
See more +
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019] : modificació [2021-12-23] 60
Procediment per a l'elaboració i tramitació dels projectes i l'execució de les obres municipals 56
Aplicació de l'estructura organitzativa per a la implementació efectiva de les Unitats de Transversalitat de Gènere (UTG) [2022] 56
Canvi de sentit de la circulació per les bicicletes i vehicles a motor a diversos carrers [2022] 52
Delegació d'atribucions de resolucions de recursos en la segona tinenta d'Alcaldia [2021] 52
Registre Electrònic General de l'Ajuntament de Barcelona [2021] 51
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2019] : modificació [2021-09-15] 50
Delegació d'atribucions en la gerent d'Ecologia Urbana [2019] : modificació [2021-12-23] 49
Delegació en el sisè tinent d'alcalde de la resolució dels recursos administratius que es puguin interposar en el marc dels procediments administratius municipals [2021] 48
Festes locals a celebrar durant l'any 2023, en el terme municipal de Barcelona [2022] 48
Organització executiva de les gerències municipals [2019] : modificació [2022-03-03] 48
Regulació de l'organització del treball a l'Ajuntament i als ens adherits a l'Acord de Condicions : prestació en modalitat de teletreball [2022] 48
Normativa sobre bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació [2018] : modificació [2022-05-13] 47
Adhesió a la Declaració Institucional d'Integritat i el Pla de Mesures Antifrau [2022] 47
Delegació d'atribucions en la tercera tinenta d'Alcaldia [2019] : modificació [2022-04-28] 46

Most downloades documents (total)

Downloads
Clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals referent a paradisos fiscals [2016] 3458
Contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona [2017] 2200
Model de gestió de documents electrònics de l'Ajuntament de Barcelona [2016] 2005
Mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma pel COVID-19 [2020] 1125
Gerència de Recursos Humans i Organització : modificació de la denominació i adscripció dels òrgans amb les denominacions i funcions [2008] 635
Comitè Executiu : creació i descripció de les funcions [1995] : modificació [2007-12-05] 603
Règim de garanties retributives per als empleats públics que siguin cessats de llocs de direcció i alta direcció [2017] 594
Establiment de criteris comuns per a la gestió i abonament de les assistències dels consellers i conselleres de Districte sense dedicació especial [2016] 554
Desconcentració d'atribucions en els gerents de Districte en les matèries que siguin competència del Districte [2012] 540
Gerència de Serveis Generals i Coordinació i Territorial : modificació de les funcions i la denominació [2007] 513
See more +
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020] 819
Política de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament de Barcelona i nova estructura organitzativa de prevenció de riscos laborals i atribució de funcions al personal de l'Ajuntament [2009] 459
Autorització temporal i amb caràcter d'excepcionalitat, de la circulació, pels vials de dos o més carrils de circulació de la ciutat, dels vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres [2020] 449
Delegació d'atribucions en els regidors de districte, en matèria de resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial per danys a tercers [1999] 447
Delegar en la Regidora de Mobilitat l'atorgament d'autoritzacions per la circulació de vehicles de mobilitat personal amb motor per a usos turístics i oci [2016] 442
Creació del Consell Assessor per a la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona [2016] 429
Procediment per a l'elaboració i tramitació dels projectes i l'execució de les obres municipals 423
Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Institut de Cultura de Barcelona [2019] 921
Regulació del sistema informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans, d'incidències, reclamacions, queixes, suggeriments, peticions de servei, consultes web i agraïments (IRIS) [2017] 408
Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020] 405
Gerència Municipal : adscripció dels òrgans amb les denominacions, nivells i funcions pertinents [2008] 348
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2007] 329
Comissió de Lectura Pública de Catalunya : designació de membres [2015] 328
Realització d'auditories de qualitat dels projectes executius d'urbanització i d'edificació [2009] 321
Delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual [2019] 450
Direcció de Serveis de Llicències i Inspecció : modificació de la denominació i les seves funcions [2008] 288
Fundacions : designació de representants [2015] 282
Organització executiva de les gerències municipals [2015] 267
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2019] 265
Afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020] 255
Comitè de coordinació i seguiment del Pla de Contingència del COVID-19 [2020] 241
Sistema d'informació comptable de l'Ajuntament de Barcelona i els seus Ens dependents [2008] 238
Sistema municipal d'ordenació de l'autoprotecció de l'Ajuntament de Barcelona (SOAP) [2016 text refós] 237
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019-07-10] : modificació [2019-07-15] 402
Gerències municipals : nomenaments [2019-06-15] 371
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2018] 398
Consells Escolars dels centres docents de la ciutats : nomenaments [2015] 221
Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2020] 347
Delegació de facultats en els regidors de Districte referent a la Transferència 18 [1996] 213
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019] 341
Declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals durant el termini de vigència de l'estat d'alarma [2020] 371
Delegació d'atribucions en els regidors de Districte [1996] 206
Instituts Municipals i Entitats Públiques Empresarials : designació de Presidents, Vicepresidents i membres dels òrgans de govern [2015] 199
Gerència del Districte de Ciutat Vella : nomenaments [2015] 197
Delegació en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte [1996] 187
Gerències municipals : nomenaments [2019-09-05] 182
Delegació d'atribucions en el Primer tinent d'alcaldia [2019] 340
Determinar l'import a percebre pels consellers/eres de Districte sense dedicació especial [2015] 175
Aplicar sistema retributiu als llocs de treball de Gerència i Direcció, i Famílies de Guàrdia Urbana i Prevenció i Extinció [2013] 172
Instruccions sobre contractació de serveis per a l'Administració municipal [2015] : modificació [05-05-2016] 171
Delegació de facultats de l'Alcalde en els gerents dels Districtes [2004] 168
Creació de l'Institut dels Passats Presents 166
Taula de Policia Administrativa : creació [2012] 166
Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde [2015] 164
Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020 text refós] 314
Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020] : modificació [2020-05-03] 163
Delegació en la Gerència Municipal en matèria de gestió i administració de personal [2015] 161
Taula Tècnica Municipal "Turisme i Ciutat" : creació i designació dels membres [2009] 160
Mesures i criteris addicionals en matèria patrimonial amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020] 159
Gerències municipals : nomenaments [2019-07-23] 158
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2016] 156
Festes locals a celebrar durant l'any 2018, al terme municipal de Barcelona [2017] 156
Consorcis : designació de representants [2015] 155
Inici del procediment de nomenament del Síndic o Síndica de Greuges de Barcelona durant el període 2021-2026 [2020] 153
Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017] 152
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019-07-10] 288
Comitè Director del programa "Democràcia Activa" : creació i funcions[2016] 144
Nova divisió del terme municipal de Barcelona en deu districtes [1984] 143
Procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials, en matèria de prevenció de riscos laborals, a seguir pels contractistes que realitzin activitats o prestin serveis per l'Ajuntament [2010] : modificació [04-11-2011] 143
Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2015-06-30] 140
Festes locals a celebrar durant l'any 2017, en el terme municipal de Barcelona [2016] 139
Programa per a l’Impuls del Règim Especial de Barcelona [2021] 137
Gerència Adjunta de Relacions Econòmiques Internacionals i Gerència de Promoció Econòmica : creació de la primera i descripció de funcions de la segona [2007] 135
Dret de les persones transsexuals i transgèneres, i de les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d'acord amb el nom i el gènere amb els quals s'identifiquen [2020] 132
Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2019-07-18] 132
Delegació d'atribucions en els/les gerents municipals, en matèria de contractació [2018] 132
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcalde en matèria d'urbanisme [2015] 131
Regulació de les obligacions derivades del principi d'universalitat en l'accés als serveis funeraris [2018] 130
Declarar vigents les facultats i atribucions assignades als Regidors i Regidores de Districte i als/les Gerents [2011] 129
Delegació d'atribucions en el Regidor de Presidència i Territori en matèria de recursos administratius [2015] 129
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019] 127
Mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma [2020] 126
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, Departament de Família i Infància, i Departament de Gent Gran : modificació de les funcions [2012] 124
Comissionat de Comerç, Consum i Mercats : nomenament [2015] : modificació [03-07-2015] 124
Delegació d'atribucions en el regidor de Presidència i Territori [2015] 122

Top Country Views

Views
Spain 11942
Germany 7801
China 3446
United States 1090
France 650
Denmark 121
Finland 116
Sweden 104
Taiwan 89
United Kingdom 68
Ukraine 66
Romania 34
Netherlands 33
Japan 26
Russia 21
Mexico 18
Hong Kong 17
Austria 16
Singapore 15
Argentina 14
Belgium 13
Canada 12
Czech Republic 12
Slovenia 12
Ireland 11
Panama 11
Iran 10
Israel 9
Brazil 8
Italy 8
Colombia 7
India 6
EU 5
Greece 4
South Korea 4
Andorra 3
Australia 3
Chile 3
Peru 3
Turkey 3
Uzbekistan 3
Bulgaria 2
Belarus 2
Switzerland 2
Ecuador 2
Philippines 2
Portugal 2
Vietnam 2
Albania 1
Benin 1
Bolivia 1
Egypt 1
Iceland 1
Morocco 1
Mongolia 1
Norway 1
New Zealand 1
Pakistan 1
Poland 1
Serbia 1
South Africa 1