Statistics: Delegatory Mayoral Decrees

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
90470 30394

More visited documents (total)

Views
Desconcentració d'atribucions en els gerents de Districte en les matèries que siguin competència del Districte [2012] 871
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2018] 589
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcalde en matèria d'urbanisme [2015] 508
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2019] 501
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019] 473
Delegació d'atribucions en el Primer tinent d'alcaldia [2019] 428
Annex relatiu a l'estructura Executiva de diversos decrets de delegació de competències : modificació [2016] 422
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcalde, en matèria de Medi Ambient i Patrimoni [2015] 407
Delegació d'atribucions en els/les gerents municipals, en matèria de contractació [2018] 385
Delegació d'atribucions en els regidors de districte, en matèria de resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial per danys a tercers [1999] 385
See more +
Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] 369
Delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual [2019] 334
Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde [2015] 320
Delegació de competències en matèria de contractació, gestió econòmica i subvencions [2015] : modificació [13-10-2015] 318
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2015] 300
Delegació de competències relacionades amb la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern [2015] 294
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia en matèria d'obres, planejament urbanístic, llicències d'obres, convenis, patrimoni, medi ambient i animals [2019] 289
Delegació d'atribucions en l'estructura executiva, en matèria de gestió econòmica [2019] 287
Delegació d'atribucions en els Regidors de Districte, i supletòriament per al cas d'absència, en els Presidents de Districte, referents a l'ocupació il·legal de finques [1998] 286
Delegació d'atribucions en diferents òrgans, relacionades amb l'habitatge [2018] 285
Delegació en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte [1996] 265
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2015] : modificació [2015-07-13] 263
Delegació d'atribucions en el Regidor de Presidència i Territori en matèria de recursos administratius [2015] 261
Delegació de la presidència del Patronat Fundació Escoles Domènech [2017] 261
Delegació de competències en matèria de subvencions, en els regidors/ores i en l'estructura executiva [2019] 258

More visited documents this year

Views
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2023] 205
Delegació d'atribucions en la Primera Tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge [2023] 169
Delegació de competències de subvencions, en els/les Gerents/es i Regidors/es corresponents dels àmbits materials [2023] 167
Desconcentració d'atribucions en els gerents de Districte en les matèries que siguin competència del Districte [2012] 165
Delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual [2023] 154
Delegació d'atribucions en el Gerent Municipal i en el Gerent competent en matèria econòmica i pressupostària [2023] 140
Delegació d'atribucions en el Gerent Municipal, en matèria de personal [2023] 133
Delegació d'atribucions en el Tercer Tinent d'Alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior [2023] 128
Delegació en els/les Regidors/es de la Corporació Municipal de la facultat d'autoritzar matrimoni civil [2023] 106
Delegació d'atribucions en el Quart Tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica [2023] 103
See more +
Delegació d'atribucions en el Tercer Tinent d'Alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior [2023-10-26] 102
Delegació d'atribucions en la Primera Tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge [2023] 100
Delegació d'atribucions en el Gerent de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge [2023] 95
Delegació en el Gerent de Recursos de la competència per tramitar l'autorització per a la prestació de serveis funeraris [2023] 93
Delegació en els regidors del govern, en els gerents sectorials i en els gerents de districte, la competència per aprovar i convocar processos participatius [2023] 91
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2023] : modificació [2023-10-05] 81
Delegació d'atribucions en diferents òrgans, relacionades amb l'habitatge [2023] 79
Delegació en el Gerent Municipal les competències en matèria de subvencions [2023] 78
Delegació de signatures, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, en regidors/es de districte [2022] 74
Delegació d'atribucions en l'àmbit de competència del Districte de Ciutat Vella [2023] 72
Delegació d'atribucions en el tercer tinent i en la primera tinent d'Alcaldia [2023] 71
Delegació de facultats en la Directora de Serveis Generals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per a presidir les meses de contractació del Districte de Sant Andreu [2023] 71
Desconcentració en els/les regidors/es de Districte les atribucions relacionades en les matèries que siguin competència del Districte [2023] 70
Delegació d'atribucions en el Gerent de Seguretat i Prevenció [2023] 70
Delegació d'atribucions en el Gerent de Pressupostos i Hisenda [2023-06-20] 70

Most downloades documents (total)

Downloads
Desconcentració d'atribucions en els gerents de Districte en les matèries que siguin competència del Districte [2012] 702
Delegació d'atribucions en els regidors de districte, en matèria de resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial per danys a tercers [1999] 520
Delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual [2019] 695
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2019] 610
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2018] 481
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019] 409
Delegació d'atribucions en els regidors de Districte [1996] 253
Delegació de facultats en els regidors de Districte referent a la Transferència 18 [1996] 251
Delegació en els Regidors-Presidents dels Consells Municipals de Districte [1996] 222
Delegació d'atribucions en el Primer tinent d'alcaldia [2019] 497
See more +
Delegació de facultats de l'Alcalde en els gerents dels Districtes [2004] 183
Delegació en la Gerència Municipal en matèria de gestió i administració de personal [2015] 179
Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde [2015] 179
Delegació de competències i atribucions en els regidors [1995] 172
Delegació d'atribucions en els/les gerents municipals, en matèria de contractació [2018] 292
Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] 161
Delegació de competències en matèria de sancions administratives [2017] 161
Declarar vigents les facultats i atribucions assignades als Regidors i Regidores de Districte i als/les Gerents [2011] 156
Delegació de facultats en els regidors-presidents dels Consells Municipals de Districte [1987] 155
Delegació d'atribucions en l'estructura executiva, en matèria de gestió econòmica [2019] 236
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcalde en matèria d'urbanisme [2015] 143
Delegació d'atribucions en el Regidor de Presidència i Territori en matèria de recursos administratius [2015] 141
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2015] 140
Delegació d'atribucions en la Gerència Adjunta d'Urbanisme [2019] 138
Delegació d'atribucions en diferents òrgans, relacionades amb l'habitatge [2018] 272
Delegació d'atribucions en el regidor de Presidència i Territori [2015] 136
Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia en matèria d'obres, planejament urbanístic, llicències d'obres, convenis, patrimoni, medi ambient i animals [2019] 135
Delegació de competències en matèria de subvencions, en els regidors/ores i en l'estructura executiva [2019] 324
Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde [2015] : modificació [22-09-2016] 133
Delegació de competències en els regidors, en matèria de subvencions i convenis [2015] 132
Delegació d'atribucions en el Gerent Municipal en matèria de contractació [2015] 132
Delegació d'atribucions en la Gerència Adjunta d'Urbanisme [2018] 123
Delegació d'atribucions en la gerent d'Ecologia Urbana [2019] 215
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2019] : modificació [2021-09-15] 215
Delegació en els/les gerents dels Districtes atribucions en matèria llicències, autoritzacions en matèria ambiental i urbanització [2003] 121
Desconcentració d'atribucions en matèria sancionadora en relació amb la venda i el consum de begudes alcohòliques [2017] 118
Delegació de competències en matèria de contractació, gestió econòmica i subvencions [2015] : modificació [13-10-2015] 117
Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde en matèria de recursos administratius, de contractació, de responsabilitat patrimonial i d'exercici d'accions judicials [2011] 116
Desconcentració d'atribucions en els gerents i els regidors de Districte en matèria d'expedients sancionadors per infraccions relacionades amb habitatges d'ús turístic [2015] 114
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2015] : modificació [2015-07-13] 114
Delegacions de les competències atribuïdes al Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2019] 113
Delegació d'atribucions en la Gerència d'Habitatge 111
Desconcentració de l'exercici de la potestat sancionadora, per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en els òrgans i en els càrrecs directius de l’administració executiva [2020] 108
Delegació d'atribucions en alguns gerents en matèria de personal [2019] 108
Delegació d'atribucions en la Primera tinència d'alcaldia i en la gerència municipal en matèria de transferències [2019-07-10] 107
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcalde, en matèria de Medi Ambient i Patrimoni [2015] 105
Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-08-07] 104
Delegació d'atribucions en el Gerent adjunt d'Urbanisme [2015] 102
Decrets sobre delegació d'atribucions : rectificacions [2011] 102
Annex relatiu a l'estructura Executiva de diversos decrets de delegació de competències : modificació [2016] 100
Delegació en la cinquena tinenta d'Alcaldia d'atribucions d'algunes infraccions en matèria de seguretat ciutadana i protecció dels animals [2017] 99
Delegació d'atribucions en la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2019] 98
Delegació d'atribucions en el Primer tinent d'alcaldia [2019] : modificació [2020-01-14] i en la regidora de Comerç, Mercats, Consum i Hisenda [2020] 96
Delegació d'atribucions en el gerent de Recursos [2019] 95
Delegació d'atribucions en el Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2015] 95
Delegació d'atribucions en la tercera tinenta d'Alcaldia [2019] 94
Delegació d'atribucions en el gerent de Presidència i Economia [2017] 94
Delegació en els regidors de districte referent a la Transferència 18 bis : cessions de vials [1996] 94
Delegació temporal de facultats en el Quart tinent d'alcaldia [2017] 94
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcalde [2015] 93
Delegació d'atribucions en els/les gerents municipals, en matèria de gestió econòmica [2018] 93
Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern en diverses matèries [2011] : modificació [2012-03-28] 93
Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde sobre resolucions de recursos administratius [2015] : modificació sobre la conformitat expressa del regidor/a prèvia en matèria d'exercici d'accions judicials [11-02-2016] 91
Delegació d'atribucions en el Tercer Tinent d'Alcalde en matèria de Urbanisme [2011] 90
Delegació en el primer Tinent d'Alcaldia d'atribucions en matèria d'hisenda, de gestió i administració econòmica [2016] 90
Delegació d' atribucions en la Gerència de Seguretat i Prevenció [2019] 90
Delegació d'atribucions als gerents de Sectors, Districtes i Organismes públics dependents , la facultat d'aprovar i signar els acords per a l'activitat formativa en alternança en el desenvolupament de la beca de formació, així com, dels convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball [2015] 90
Delegar en la Regidora de Mobilitat l'atorgament d'autoritzacions per la circulació de vehicles de mobilitat personal amb motor per a usos turístics i oci [2016] 90
Delegació de la presidència del Consell General del Consorci Mercat de les Flors [2016] 89
Delegació d'atribucions en el gerent de Seguretat i Prevenció [2017] 88
Delegació d'atribucions en el Gerent Municipal, en el Gerent de Recursos, en els Gerents Sectorials i de Districtes i en el Gerent de Recursos Humans i Organització [2011] 88
Delegació d'atribucions en el Quart tinent d'alcaldia [2019] 88
Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-12-21] 87
Delegació de competències atribuïdes al Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2019] 86
Delegació d'atribucions en els regidors-presidents dels Consells Municipals de Districte en matèria de via pública i normes [1985] 86
Delegació en la segona Tinent d'Alcalde en matèria de responsabilitat patrimonial [2014] 85
Delegació de la competència per aprovar i convocar processos participatius en els regidors, el gerents sectorials i els gerents de districte [2018] 84
Delegació d'atribucions en la quarta Tinenta d'Alcaldessa [2015] : modificació [09-11-2015] 83
Delegació en la Quarta Tinenta d'Alcaldia de l'aprovació i la convocatòria dels processos participatius regulats en el Reglament de Participació Ciutadana [2018] 83
Delegació d'atribucions relacionades amb la Regidoria de Mobilitat 82
Delegació de la Presidència de la Comisión Interadministrativa "ORC Barcelona World Championship 2015" y "Barcelona Equestrian Challenge" [2016] 81
Delegació en la Quarta Tinenta d'Alcalde en matèria de protecció, seguretat, tinència i venda d'animals [2018] 81
Delegació de la presidència de les meses de contractació [2017] 80
Delegació d'atribucions en els Regidors de Districte i en el Regidor President de la Comissió de Política del Sòl i l'Habitatge [1996] 79
Delegació d'atribucions en la Regidora de Mobilitat, en matèria de mobilitat [2015] 79

Top Country Views

Views
Spain 18461
United States 500
France 202
Germany 140
Finland 51
United Kingdom 45
Sweden 45
Romania 39
Israel 27
Ireland 26
Iran 26
China 22
Ukraine 19
Italy 17
Netherlands 11
Russia 11
EU 7
India 7
Andorra 5
Mexico 4
Luxembourg 3
Singapore 3
Slovenia 3
Turkey 3
Switzerland 2
Philippines 2
Poland 2
Portugal 2
Belgium 1
Brazil 1
Chile 1
Czechia 1
Denmark 1
Montenegro 1
Mauritius 1
El Salvador 1