Logo

Dictàmens

- Judici o opinió emès per un òrgan de l’Ajuntament de Barcelona sobre un tema de la seva competència, o bé per un facultatiu sobre un assumpte de la seva especialitat.

- Dictámenes: Juicio u opinión emitida por un órgano del Ayuntamiento de Barcelona sobre un tema de su competencia, o bien por un facultativo sobre un asunto de su especialidad.

Navega

Colecciones en esta comunidad