Statistics: Legal reports

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
16492 9004

More visited documents (total)

Views
Informe sobre la responsabilitat administrativa del propietari d'un immoble per les activitats il·lícites de l'arrendatari 501
Informe de la Comissió de valoració de fórmules de preu sobre la sol·licitud d’aplicació d’una fórmula que contempli la possibilitat d’un factor de ponderació per tal de reduir la diferència entre puntuacions de les ofertes tot i mantenint la proporcionalitat en la seva assignació. 478
Viabilitat de l’adjudicació directa de les accions de Mediacomplex, SA, després d’un procediment de subhasta desert 444
Informe sobre regulació de les pantalles lluminoses en establiments comercials 441
Informe sobre l’obertura d’expedients sancionadors per incompliment de requisits regulats a la Llei 11/2009, per part d’establiments que desenvolupen espectacles públics o activitats recreatives 387
Informe sobre residència legal i ajuts al pagament del lloguer 358
Informe Museu Picasso demanant accés als informes tècnics que han avaluat les ofertes dels licitadors en la licitació per a la contractació dels serveis d’audioguies i altres dispositius de suport a la visita del Museu 354
Informe respecte del projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació pública 302
Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic 301
Informe sobre la proposta de restricció de l'horari comercial, entre les 22h i les 7h, els dies de la Festa Major de Sarrià 292
See more +
Informe sobre l’avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents 283
Informe en relació a la creació de dos fitxers amb dades de caràcter personal anomenats Registre d'interessos: Registre d’incompatibilitats i activitats”i "Registre de Béns Patrimonials" 281
Projecte de Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat 254
Informe sobre projecte de decret de les activitats de lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys. La incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona 247
Informe sobre l’efecte jurídic de la no adequació dels habitatges d’ús turístic a les determinacions de la disposició transitòria tercera del Decret 159/2012 239
Denúncia presentada per la FAADA en relació a un suposat maltractament als gossos de vigilància per part dels treballadors de l’empresa que té encarregada la seguretat de RENFE 238
Informe sobre el projecte de Decret de la Comissió Mixta Paritària Generalitat – Ens locals en matèria d’immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional, sotmès a informació pública per edicte de 9 de juny de 2015. La incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona. 235
Viabilitat d’un acord del Plenari del Consell Municipal relatiu a la creació del Consell Turisme i Ciutat com a òrgan de participació ciutadana de caire sectorial 223
Informe sobre la naturalesa de les llicències d’activitat a efectes de la seva transmissibilitat i renúncia per part del seu titular Lletrat 221
Anàlisi jurídica d’aspectes concrets a resoldre relatius al model agroecològic i de sobirania alimentària que vol implantar-se a la ciutat de Barcelona amb el desplegament de l’Estratègia d’agricultura urbana 211
Regulació per la qual s’ordenen els documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l’aplicació de les normes i es crea el Registre Municipal d’Instruccions i Circulars 207
Projecte de decret de l’Alcaldia pel qual es desconcentra la facultat del vot diriment en les comissions del Consell Municipal 206
Informe en relació a la consulta plantejada per l’Institut Municipal d’Informàtica respecte de la legalitat de comunicar dades d’un ciutadà a la Direcció General de Pensions Danesa 192
Informe sobre l’Avantprojecte de llei de ports i de transport marítim i fluvial. Incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona. 184
Informe sobre la procedència de fraccionament del deute en cas de reducció de les sancions pecuniàries per pagament immediat 182

More visited documents this year

Views
Anàlisi jurídica d’aspectes concrets a resoldre relatius al model agroecològic i de sobirania alimentària que vol implantar-se a la ciutat de Barcelona amb el desplegament de l’Estratègia d’agricultura urbana 45
Informe jurídic sobre la possibilitat d'instal·lar sistemes d'energia renovable als terrats i cobertes d'edificis antics 34
Viabilitat de l’adjudicació directa de les accions de Mediacomplex, SA, després d’un procediment de subhasta desert 19
Informe de la Comissió de valoració de fórmules de preu sobre la sol·licitud d’aplicació d’una fórmula que contempli la possibilitat d’un factor de ponderació per tal de reduir la diferència entre puntuacions de les ofertes tot i mantenint la proporcionalitat en la seva assignació. 19
Informe sobre regulació de les pantalles lluminoses en establiments comercials 19
Informe sobre la naturalesa de les llicències d’activitat a efectes de la seva transmissibilitat i renúncia per part del seu titular Lletrat 19
Informe sobre residència legal i ajuts al pagament del lloguer 18
Anàlisi del risc judicial : informe jurídic 18
Informe sobre l’obertura d’expedients sancionadors per incompliment de requisits regulats a la Llei 11/2009, per part d’establiments que desenvolupen espectacles públics o activitats recreatives 18
Projecte de Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat 17
See more +
Estudi jurídic sobre els mecanismes de sanció adients per motiu de l’incompliment de les mesures adoptades i comunicades pel departament de coordinació d’obres a l’espai públic en cas d’episodis de contaminació atmosfèrica, per part dels titulars de les activitats d’obres advertits 17
Projecte de decret de l’Alcaldia pel qual es desconcentra la facultat del vot diriment en les comissions del Consell Municipal 15
Informe en relació a la creació de dos fitxers amb dades de caràcter personal anomenats Registre d'interessos: Registre d’incompatibilitats i activitats”i "Registre de Béns Patrimonials" 15
Informe sobre la proposta de restricció de l'horari comercial, entre les 22h i les 7h, els dies de la Festa Major de Sarrià 15
Aspectes rellevants des del punt de vista jurídic-penal en cas d'agressions al personal de les Oficines d'Atenció al Ciutadà 15
Vigència de les Ordenacions Singulars a partir de la modificació de l’Ordenança municipal de Terrasses aprovada per acord del Plenari el 29 de juny de 2018 15
Viabilitat d’un acord del Plenari del Consell Municipal relatiu a la creació del Consell Turisme i Ciutat com a òrgan de participació ciutadana de caire sectorial 14
Informe sobre el projecte de Decret de la Comissió Mixta Paritària Generalitat – Ens locals en matèria d’immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional, sotmès a informació pública per edicte de 9 de juny de 2015. La incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona. 14
Informe sobre la responsabilitat administrativa del propietari d'un immoble per les activitats il·lícites de l'arrendatari 13
Informe Museu Picasso demanant accés als informes tècnics que han avaluat les ofertes dels licitadors en la licitació per a la contractació dels serveis d’audioguies i altres dispositius de suport a la visita del Museu 12
Informe sobre l’avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents 12
Informe relatiu als instruments jurídics que pot fer servir l’Institut Barcelona Esports per donar suport als esdeveniments esportius 11
Informe sobre la interpretació de la disposició addicional tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 9
Ordenació de les mesures per a garantir la transversalitat de gènere en els documents de caràcter normatiu, programàtic, estratègic i comunicatiu de l’Ajuntament de Barcelona 9
Denúncia presentada per la FAADA en relació a un suposat maltractament als gossos de vigilància per part dels treballadors de l’empresa que té encarregada la seguretat de RENFE 8

Most downloades documents (total)

Downloads
Informe de la Comissió de valoració de fórmules de preu sobre la sol·licitud d’aplicació d’una fórmula que contempli la possibilitat d’un factor de ponderació per tal de reduir la diferència entre puntuacions de les ofertes tot i mantenint la proporcionalitat en la seva assignació. 552
Informe relatiu als instruments jurídics que pot fer servir l’Institut Barcelona Esports per donar suport als esdeveniments esportius 665
Informe sobre la responsabilitat administrativa del propietari d'un immoble per les activitats il·lícites de l'arrendatari 788
Informe sobre l’obertura d’expedients sancionadors per incompliment de requisits regulats a la Llei 11/2009, per part d’establiments que desenvolupen espectacles públics o activitats recreatives 570
Proposta de Directrius per a l’elaboració de les normes municipals 424
Informe sobre regulació de les pantalles lluminoses en establiments comercials 307
Informe respecte del projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació pública 331
Informe sobre residència legal i ajuts al pagament del lloguer 288
Informe sobre l’efecte jurídic de la no adequació dels habitatges d’ús turístic a les determinacions de la disposició transitòria tercera del Decret 159/2012 308
Informe Museu Picasso demanant accés als informes tècnics que han avaluat les ofertes dels licitadors en la licitació per a la contractació dels serveis d’audioguies i altres dispositius de suport a la visita del Museu 183
See more +
Viabilitat de l’adjudicació directa de les accions de Mediacomplex, SA, després d’un procediment de subhasta desert 182
Informe sobre la regulació del vel islàmic integral i, en general, de la indumentària que oculti la cara de les persones: possibilitats de regular-ne el seu ús 181
Informe sobre la naturalesa de les llicències d’activitat a efectes de la seva transmissibilitat i renúncia per part del seu titular Lletrat 173
Informe sobre l’avantprojecte de Llei de l’Arquitectura, sotmès a informació pública per edicte de 9 de febrer de 2015. La incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona 172
Anàlisi jurídica d’aspectes concrets a resoldre relatius al model agroecològic i de sobirania alimentària que vol implantar-se a la ciutat de Barcelona amb el desplegament de l’Estratègia d’agricultura urbana 154
Regulació per la qual s’ordenen els documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l’aplicació de les normes i es crea el Registre Municipal d’Instruccions i Circulars 251
Informe sobre l’avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires. Incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona 153
Informe sobre el fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social a famílies de Barcelona amb infants menors de 16 anys en situació de vulnerabilitat 182
Informe en relació a la creació de dos fitxers amb dades de caràcter personal anomenats Registre d'interessos: Registre d’incompatibilitats i activitats”i "Registre de Béns Patrimonials" 182
Informe sobre l’Avantprojecte de llei de ports i de transport marítim i fluvial. Incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona. 193
Informe sobre projecte de decret de les activitats de lleure en les quals participen menors de 3 a 18 anys. La incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona 179
Informe sobre la resposta a les al·legacions presentades a l’avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives 172
Informe sobre la proposta de restricció de l'horari comercial, entre les 22h i les 7h, els dies de la Festa Major de Sarrià 164
Denúncia presentada per la FAADA en relació a un suposat maltractament als gossos de vigilància per part dels treballadors de l’empresa que té encarregada la seguretat de RENFE 206
Informe sobre la procedència de fraccionament del deute en cas de reducció de les sancions pecuniàries per pagament immediat 165
Projecte de Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat 158
Informe sobre proposta d’acord per la que s’encarrega a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) la constitució i gestió d’un equip d’agents cívics, amb les funcions i en el marc de les prescripcions de l’annex 179
Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic 186
Ordenació de les mesures per a garantir la transversalitat de gènere en els documents de caràcter normatiu, programàtic, estratègic i comunicatiu de l’Ajuntament de Barcelona 170
Aspectes rellevants des del punt de vista jurídic-penal en cas d'agressions al personal de les Oficines d'Atenció al Ciutadà 76
Informe sobre la possible regulació de l’accés al Mercat de la Boqueria 137
Projecte de decret de l’Alcaldia pel qual es desconcentra la facultat del vot diriment en les comissions del Consell Municipal 147
Informe sobre l’avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents 118
Informe sobre la interpretació de la disposició addicional tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 104
Informe sobre el projecte de Decret de la Comissió Mixta Paritària Generalitat – Ens locals en matèria d’immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional, sotmès a informació pública per edicte de 9 de juny de 2015. La incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona. 119
Viabilitat d’un acord del Plenari del Consell Municipal relatiu a la creació del Consell Turisme i Ciutat com a òrgan de participació ciutadana de caire sectorial 115
Informe en relació a la consulta plantejada per l’Institut Municipal d’Informàtica respecte de la legalitat de comunicar dades d’un ciutadà a la Direcció General de Pensions Danesa 108
Informe sobre la memòria prèvia i l’avantprojecte de la Llei de l’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya que es proposa en el document de treball de 21 de febrer de 2014. La incidència en el règim especial de la ciutat de Barcelona 89
Proposta de decret pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de Catalunya 80
Anàlisi del risc judicial : informe jurídic 35
Informe sobre el gravamen local de las entregas domiciliarias realizadas en la ciudad de Barcelona por grandes empresas cuyo objeto social es el comercio electrónico 17
Vigència de les Ordenacions Singulars a partir de la modificació de l’Ordenança municipal de Terrasses aprovada per acord del Plenari el 29 de juny de 2018 16
Informe jurídic sobre la possibilitat d'instal·lar sistemes d'energia renovable als terrats i cobertes d'edificis antics 9
Estudi jurídic sobre els mecanismes de sanció adients per motiu de l’incompliment de les mesures adoptades i comunicades pel departament de coordinació d’obres a l’espai públic en cas d’episodis de contaminació atmosfèrica, per part dels titulars de les activitats d’obres advertits 7
177136 6
81506858-1ed2-4617-af1e-9c42f189d015 2
98cb9a76-b2f7-420f-b4c5-9e450db1626c 1

Top Country Views

Views
Spain 4197
Germany 1325
United States 631
France 319
United Kingdom 63
China 53
Finland 47
Denmark 42
Sweden 32
Ireland 27
South Korea 24
Canada 12
Romania 12
Japan 11
India 10
Ukraine 10
Netherlands 9
Czechia 8
Singapore 7
Italy 6
Mexico 6
Russia 6
Slovenia 6
Andorra 5
Belgium 5
Iran 5
Poland 5
Switzerland 4
Chile 4
Turkey 3
Bulgaria 2
Greece 2
Lithuania 2
Moldova 2
Austria 1
Australia 1
Benin 1
Bolivia 1
Brazil 1
Belarus 1
Colombia 1
Estonia 1
Israel 1
Panama 1
Portugal 1