Logo
Open Data BCN

Instruccions

- Ordres aprovades per un òrgan administratiu superior amb funció directiva dirigides als òrgans que jeràrquicament en depenen que incorporen una interpretació d’una disposició legal o reglamentària que han d'utilitzar en l'exercici de les seves funcions. .
En una col•lecció específica apart, trobareu les Instruccions internes de contractació

- Instrucciones: órdenes aprobadas por un órgano administrativo superior con función directiva, dirigidas a los órganos que jerárquicamente dependen de él, que incorporan una interpretación de una disposición legal o reglamentaria que han de utilizar en el ejercicio de sus funciones..
En una colección específica aparte, estan las Instrucciones internas de contractación

Browse

Collections in this community