Statistics: Protocols

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
42356 77667

More visited documents (total)

Views
Infància i adolescència en situacions de risc de maltractament: Protocol tècnic: Estudi, diagnòstic i valoració 10022
Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals de la ciutat de Barcelona 1615
RVD-BCN : protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella 1593
Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals 1320
RVD-BCN : protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja 1296
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'edificació 1063
Bases tècniques per licitacions de projectes i obres d'energia solar fotovoltaiques municipals 1059
Protocol d'actuació davant el maltractament a les persones grans 995
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere 949
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe 615
See more +
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) 401
Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals 377
Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern 330
Protocol "No Callem" contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn privat 321
Protocol per situació de sequera a Barcelona : pla de protecció civil municipal 314
Sistema de seguiment i avaluació del Programa de Democràcia Activa : manual d'ús 300
Protocol d'actuació davant alts nivells de contaminació atmosfèrica 296
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'infraestructures io elements d'urbanització 293
Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona 288
Protocol de definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics 287
The RVD-BCN risk assessment guide for violence against women perpetrated by their partner of former partner 272
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2017 : protocol 265
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització i dels projectes d'urbanització de les societats municipals 248
Circular que defineix el protocol per a la gestió de peticions de les sindicatures de greuges 229
Protocol d'implantació de cobertes verdes en edificis municipals 228

More visited documents this year

Views
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) 401
Protocol d'actuació davant el maltractament a les persones grans 269
RVD-BCN : protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja 236
Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals de la ciutat de Barcelona 231
Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals 220
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere 196
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'edificació 157
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'edificació : modificació [2024-03-26] 125
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'edificació amb ús o activitat determinada de les societats municipals : modificació [2024-03-26] 105
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe 92
See more +
Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals 70
Protocol de funcionament intern per a l'atorgament de la Gestió Cívica 57
Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern 53
Protocol d'aplicació de la instrucció del gerent municipal de 10 de novembre de 2023 per a l'adopció de mesures per promoure i fer efectiu el Pla Endreça en els edificis, equipaments municipals i elements annexes dels edificis a l’espai públic 53
RVD-BCN : protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella 53
Protocol de funcionament intern per a l'atorgament de la Gestió Cívica : modificació [2023-06-06] 48
Protocol per situació de sequera a Barcelona : pla de protecció civil municipal 43
Protocol d'implantació de cobertes verdes en edificis municipals 42
Protocol de definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics 42
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'edificació amb ús o activitat determinada de les societats municipals 40
Protocol per a la incorporació, seguiment i verficació del compliment de la clàusula 3.6.3 de comunicació inclusiva en els contractes públics de l'Ajuntament de Barcelona 37
Bases tècniques per licitacions de projectes i obres d'energia solar fotovoltaiques municipals 36
Protocol de protecció de dades de caràcter personal per als tractaments en suport paper o no automatitzats de l'Ajuntament de Barcelona 33
Protocol d'actuació per a la tramitació de les propostes de creació, adhesió i modificació d'estatuts de consorcis, fundacions i associacions per part de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents 27
Protocol de prevenció i gestió d'agressions als professionals de serveis socials 24

Most downloades documents (total)

Downloads
RVD-BCN : protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja 9071
Infància i adolescència en situacions de risc de maltractament: Protocol tècnic: Estudi, diagnòstic i valoració 8959
Protocol d'actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona 8520
RVD-BCN : protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella 7500
Protocol de prevenció i gestió d'agressions als professionals de serveis socials 3551
Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern 3205
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere 3108
Protocolización de la intervención individualizada con mujeres que viven o han vivido violencia de género 2788
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe 2286
Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització 2026
See more +
Protocol de definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics 1608
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'edificació 1268
Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin la dignitat i la discriminació en el treball 1203
Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals de la ciutat de Barcelona 2438
Protocolització de la intervenció grupal amb dones que pateixen o han patit violència de gènere 900
Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals 1222
Protocol d'actuació davant el maltractament a les persones grans 2180
Criteris tècnics generals per al subministrament i instal·lació de fonts públiques 752
Protocol de catalogació dels arbres d'interès local de la ciutat de Barcelona 593
Bases tècniques per licitacions de projectes i obres d'energia solar fotovoltaiques municipals 580
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) 568
Protocolització de la intervenció individualitzada amb dones que viuen o han viscut violència de gènere 475
Protocol per al cessament del personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona 445
Protocol "No Callem" contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn privat 419
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'edificació amb ús o activitat determinada de les societats municipals 408
Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona 405
Protocolo "No callamos" contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio nocturno privado 397
Protocol del registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona 375
Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per la posada en marxa d'equipaments museístics i culturals a la capital de Catalunya 367
Context escolar i els infants en risc de maltractament 337
Protocol d'actuació pels centres educatius de Barcelona en el cas de sospita o certesa de maltractament infantil a menors 337
Projecte de millora de la gestió cívica: conceptualització de la gestió cívica 311
Protocol de catalogació dels arbres d'interès local de la ciutat de Barcelona 254
Protocol “We won’t keep quiet” campaign against sexual assault and harassment in private night-time leisure venues 237
Protocol per situació de sequera a Barcelona : pla de protecció civil municipal 235
Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals 272
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'infraestructures io elements d'urbanització 222
L'actuació davant el maltractament a les persones grans: eixos principals del nou protocol municipal 221
The RVD-BCN risk assessment guide for violence against women perpetrated by their partner of former partner 212
Protocol d'actuació per a la tramitació de les propostes de creació, adhesió i modificació d'estatuts de consorcis, fundacions i associacions per part de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents 209
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització i dels projectes d'urbanització de les societats municipals 193
Protocole « Ne nous taisons pas » contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les espaces de loisirs nocturnes privés 183
Protocol d'actuació per a ocupacions temporals de sòls de titularitat municipal 174
Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona 149
Protocol de coordinació entre els diferents serveis municipals davant de situacions de tràfic d'éssers humans 186
Protocol per a la protecció de les persones usuàries dels serveis i de les persones que hi treballen amb relació a la manipulació dels documents davant de SARS-CoV-2 (COVID-19) 130
Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona 128
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2018 : protocol 128
Codi de bones pràctiques de seguretat viària de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona 172
Protocol de funcionament intern per a l'atorgament de la Gestió Cívica 216
Protocol d'intencions per al desenvolupament de les determinacions de la Modificació del Pla General Metropolità a les Casernes de Sant Andreu relatives al PAU 2 i al Sector de Millora Urbana 110
Criteris generals per a la realització d'actes culturals adaptats a mesures preventives davant del COVID 19 108
Protocol de funcionament intern per a l'atorgament de la Gestió Cívica : modificació [2023-06-06] 107
Circular que defineix el protocol per a la gestió de peticions de les sindicatures de greuges 107
Protocol d'implantació de cobertes verdes en edificis municipals 105
Protocol per a la incorporació, seguiment i verficació del compliment de les clàusules d'igualtat de gènere en els contractes públics de l'Ajuntament de Barcelona 103
Protocol d'aplicació de les regulacions en matèria de contractació contingudes en la Base 28ena d'execució del pressupost 2016 103
Protocol de criteris operatius de l'expedient administratiu electrònic : resolucions i propostes de resolució 103
Protocol festiu de la Vila de Gracia 99
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2020 : protocol 96
Protocol festiu de la ciutat de Barcelona 92
Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció davant les violències sexuals en activitats esportives per a persones adultes 79
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2017 : protocol 130
Protocol d'actuació davant alts nivells de contaminació atmosfèrica 78
Protocol de la Secretaria General pel qual es regula el procediment d'accés dels grups municipals a les còpies digitals dels expedients inclosos a l'ordre del dia del Plenari del Consell Municipal i de les Comissions 77
Protocol per a l'aplicació de la clàusula social 3.5 : contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials d'inserció laboral o d'exclusió social 77
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2016 : protocol 148
Les escoles bressol municipals : preinscripció curs 2016-2017 75
Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació 124
Protocolo de apoyo a la candidatura de Barcelona a Mobile World Capital 71
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2019 : protocol 117
Procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les empreses i organismes autònoms municipals per encàrrec de l'Ajuntament 67
Protocol aplicació ApparkB 67
Protocol d'aplicació de la instrucció del gerent municipal de 10 de novembre de 2023 per a l'adopció de mesures per promoure i fer efectiu el Pla Endreça en els edificis, equipaments municipals i elements annexes dels edificis a l’espai públic 65
Temari per a la redacció d'estudis o avant projectes 65
Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. [2015 text refós] 62
Protocol de renovació del contracte amb data 14 de juliol de 2011 que designa a Barcelona com a ciutat de la World Capital Project 60
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2023 : protocol 59
Protocol que aprova la vinculació dels perfils de contractant de l'Ajuntament de Barcelona en la Plataforma de Serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 58
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2015-2018 : protocol 58
Protocol-Bases per a l'Acció Voluntària al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona 57
Condicions per a posar en funcionament escales mecàniques [versió 1] 52
Protocol de realització del Registre d'Enquestes i Estudis d'Opinió 52
Protocol de prevenció,detecció i intervenció del'LGTBI-fòbia a les xarxes de transport TMB 51

Top Country Views

Views
Spain 1576
Germany 734
United States 442
France 377
Finland 59
Ireland 55
China 44
Denmark 31
Sweden 20
Romania 18
India 16
Netherlands 11
United Kingdom 9
Czechia 7
Slovenia 6
Belgium 4
Brazil 3
Canada 3
Ukraine 3
EU 2
Iran 2
Italy 2
Singapore 2
Argentina 1
Japan 1
South Korea 1
Peru 1
Poland 1
Serbia 1
South Africa 1