Logo
Open Data BCN

Protocols

- Conjunts de regles o plans escrits i detallats per tractar de forma coordinada una determinada problemàtica o afrontar una determinada actuació. Sovint, el protocol obeeix a un posicionament comú, convencional i coordinat de diverses instàncies o sectors d’actuació en matèries nítidament de caire tècnic o tecnològic.

- Protocolos: conjuntos de reglas o planes escritos y detallados para tratar de manera coordinada una determinada problemática o afrontar una determinada actuación. A menudo el protocolo obedece a un posicionamiento común, convencional y coordinado de diversas instancias o sectores de actuación en materias nítidamente de tipo técnico o tecnológico.

Browse

Collections in this community