Logo

Regulations

Disposicions de caràcter general aprovades pels òrgans de govern en exercici de la potestat d'autoorganització municipal [Carta Municipal, art. 26.2]. Segons els seus efectes, es poden classificar en jurídics o pròpiament normatius, i administratius o d'organització de la pròpia administració.

Browse

Collections in this community