Logo
Open Data BCN

Reglaments

- Disposicions de caràcter general aprovades pels òrgans de govern en exercici de la potestat d'autoorganització municipal [Carta Municipal, art. 26.2]. Segons els seus efectes, es poden classificar en jurídics o pròpiament normatius, i administratius o d'organització de la pròpia administració.

- Reglamentos: disposiciones de carácter general aprobadas por los órganos e gobierno municipal en ejercicio de la potestad de auto organización municipal [Carta Municipal, art. 26.2] Según sus efectos, se pueden clasificar en jurídicos o propiamente normativos y administrativos o de organización de la propia administración.

Browse

Collections in this community