Logo
Open Data BCN

Bases per a l'ús de l'espai públic i dels béns municipals

- Pautes (dictades per l'administració) d'obligat compliment per als ciutadans per a un tema determinat. Normalment es refereixen als requisits que cal complir per a dur a terme determinades activitats a la via pública (estàtues humanes, músics, pintors, etc.) o per fer ús dels béns municipals.

- Bases para el uso del espacio público y de los bienes municipales: pautas (dictadas por la administración) de obligado cumplimiento para los ciudadanos para un tema determinado. Normalmente se refieren a los requisitos que se han de cumplir para llevar a cabo determinadas actividades en la vía pública (estatuas humanas, músicos, pintores, etc.) o para hacer uso de los bienes municipales.