Dictàmens

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 21 de 40 de 275
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
27-mar-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada per tramitació en matèria de circulació de vehiclesSindicatura de Greuges de Barcelona
17-feb-2017Actuació d'ofici de la Síndica de Greuges emmarcada en el programa de visites als barris, corresponent aquesta al de Les Tres TorresSindicatura de Greuges de Barcelona
feb-2017En compravenda declarada nul·la, els interessos de demora meritats per devolució d'ingressos indeguts, es calculen des de la data de l'ingrésConsell Tributari Municipal (Barcelona)
feb-2017Requisits, segons el Tribunal Suprem, perquè pugui considerar-se una transmissió patrimonial com a "branca d'activitat" a efectes de gaudir de beneficis fiscalsConsell Tributari Municipal (Barcelona)
feb-2017Preus públics pel servei de recollida de residus comercials: fet imposableConsell Tributari Municipal (Barcelona)
30-ene-2017Actuació d'ofici de la síndica de greuges sobre l'ús de la bicicleta a la ciutat de BarcelonaSindicatura de Greuges de Barcelona
ene-2017IBI: Derivació de responsabilitat en virtut d'hipoteca legal tàcita, preval sobre la concursal (65/15)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2017Notificació de la liquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l'exercici posterior a la data d'alta en el padró de l'impostConsell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2017La dissolució de condomini no produeix transmissióConsell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2017No aplicació de la bonificació prevista en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per transmissió mortis causa de local, si l'activitat no la realitza el causant, sinó una societat civilConsell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2017Efectes retroactius de la variació d'ordre físic del valor cadastral en les liquidacions de l'impost sobre béns immoblesConsell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2017Habitatge habitual: Extemporaneïtat en la sol·licitud de la bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaConsell Tributari Municipal (Barcelona)
2017Valor cadastral modificat per error material (186/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
29-dic-2016Decisió de la síndica de greuges en matèria de règim funcionarial. Segona activitatSindicatura de Greuges de Barcelona
16-dic-2016Decisió de la síndica en matèria de planejament i gestió urbanística. BenzineraSindicatura de Greuges de Barcelona
30-nov-2016Decisió de la síndica de greuges referent a l'actuació d'ofici iniciada el 8 de gener de 2013 en matèria de persones sense llarSindicatura de Greuges de Barcelona
3-nov-2016Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de l'ús d'espai públicSindicatura de Greuges de Barcelona
nov-2016Gestió de l'impost sobre activitats econòmiques: delegació (61/6)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
nov-2016Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Fet imposable. Baixa definitiva per trasllat a un altre país (132/16)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
26-oct-2016Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada per representants de CCOO en matèria de règim laboralSindicatura de Greuges de Barcelona
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 21 de 40 de 275
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed