Statistics: Organisational Mayoral Decrees

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
55857 29567

More visited documents (total)

Views
Organització executiva de les gerències municipals [2015-2019] 855
Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2020] 438
Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017] 374
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019-07-10] 373
Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020] 366
Consell Assessor d'Art Públic [2019] 334
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2016] 324
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023] 311
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019-07-10] : modificació [2019-07-15] 310
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019 text refós] 304
See more +
Xarxa bàsica de mobilitat 300
Comitè Director del programa "Democràcia Activa" : creació i funcions[2016] 298
Comissió d'investigació sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015 : constitució i nomenaments [2017] 290
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2015] 278
Dimensionament llocs de treball de diverses direccions i departaments [2018-12-24] 269
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] 269
Taula de Contractació Pública [2016] 263
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019] 258
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2015 text refós] 255
Taula de Contractació Pública [2016] : modificació [2017-04-25] 240
Ponència d’Innovació Digital [2016] 239
Organització executiva de les gerències municipals [2015-2019] : modificació [2015-06-30] 238
Consell de Coordinació Pedagògica : canvi de nom [2017] 238
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023-06-29] 236
Estructura i funcions dels òrgans de la Guàrdia Urbana, adscrita a la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 233

More visited documents this year

Views
Comissió de Qualitat : creació [2024] 138
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023-06-29] : modificació [2024-01-11] 133
Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017] : modificació [2024-04-11] 129
Comitè Assesor en Creativitat [2024] 88
Comissió no permanent d'estudi per fomentar la presència del català en l'entorn digital i en els nous formats tecnològics [2024] 82
Taula de Diàleg Social [2023] : composició [2024] 76
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023-06-29] : modificació [2024-03-18] 72
Comissió del Pacte per a la transformació de la Ronda de Dalt i el seu entorn : creació [2024] 67
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023] 60
Consell Assessor per a l'impuls de la Barcelona Innovation Coast [2024] 58
See more +
Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals [2023] 55
Taula de Diàleg Social [2023] 54
Comissió del Pacte per a la transformació de la Ronda de Dalt i el seu entorn : creació [2024] : modificació [2024-03-21] 47
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023-06-29] 41
Comissió d'Espai Públic i Esdeveniments [2023] 39
Consell Assessor d'Art Públic [2019] 36
Grup Polític Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya : nova composició [2023] 36
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023-06-29] : modificació [2023-11-23] 35
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023-06-29] : modificació [2023-07-28] 32
Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017] 32
Grup de Treball d'Emergència per Sequera [2023] 32
Comitè Assessor d'Infraestructures : constitució [2023] 30
Taula de Patrimoni Ciutadà [2023] 29
Consell d'Edicions i Publicacions : actualització composició [2023] 29
Taula de Policia Administrativa : creació [2012] 28

Most downloades documents (total)

Downloads
Gerència de Serveis Generals i Coordinació i Territorial : modificació de les funcions i la denominació [2007] 801
Gerència de Recursos Humans i Organització : modificació de la denominació i adscripció dels òrgans amb les denominacions i funcions [2008] 763
Comitè Executiu : creació i descripció de les funcions [1995] : modificació [2007-12-05] 642
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2007] 625
Gerència Municipal : adscripció dels òrgans amb les denominacions, nivells i funcions pertinents [2008] 552
Direcció de Serveis de Llicències i Inspecció : modificació de la denominació i les seves funcions [2008] 391
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019-07-10] : modificació [2019-07-15] 587
Fixació de retribucions i indemnitzacions dels membres electes de la Corporació i directius de l'Administració municipal per a l'exercici [2006] 332
Organització executiva de les gerències municipals [2015-2019] 319
Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020] 289
See more +
Comitè de coordinació i seguiment del Pla de Contingència del COVID-19 [2020] 264
Aplicar sistema retributiu als llocs de treball de Gerència i Direcció, i Famílies de Guàrdia Urbana i Prevenció i Extinció [2013] 249
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019-07-10] 436
Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2020] 396
Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017] 378
Taula de Policia Administrativa : creació [2012] 227
Gerència Adjunta de Relacions Econòmiques Internacionals i Gerència de Promoció Econòmica : creació de la primera i descripció de funcions de la segona [2007] 208
Consell Assessor d'Art Públic [2019] 287
Programa per a l’Impuls del Règim Especial de Barcelona [2021] 185
Comitè Director del programa "Democràcia Activa" : creació i funcions[2016] 183
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2016] 178
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019] 177
Taula de Patrimoni Ciutadà [2017] 173
Comitè Executiu : creació i descripció de les funcions [1995] 168
Taula Tècnica Municipal "Turisme i Ciutat" : creació i designació dels membres [2009] 168
Estructura i funcions dels òrgans de la Guàrdia Urbana, adscrita a la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 168
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019 text refós] 249
Departament de Coordinació de la Xarxa de Comunicació : creació i descripció de les funcions [2008] 152
Departament de Manteniment i Pla de Locals : modificació de la denominació i les seves funcions [2009] 150
Organització executiva de les gerències municipals [2015-2019] : modificació [2015-06-30] 148
Comissió i del Comitè Tècnic de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona : constitució [2016] 144
Comitè Executiu : descripció de les funcions [2007] : modificació [2017-06-29] 137
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, Departament de Família i Infància, i Departament de Gent Gran : modificació de les funcions [2012] 136
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023] 134
Gerència d'Acció Social i Ciutadania : creació i descripció de les funcions [2007] 131
Espai de Coresponsabilitat (EC) sobre Gentifricació : creació, composició i descripció de les funcions [2017] 130
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] 210
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [1979] 126
Dimensionament llocs de treball de diverses direccions i departaments [2018-12-24] 209
Taula Tècnica Municipal "Infraestructures de Serveis Urbans" : creació i designació dels membres [2009] 116
Taula de Policia Administrativa [2012] : modificació [2018-07-20] 115
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] : modificació [2018-05-25] 114
Direcció d'Estadística i Opinió i Departament d'Estudis d'Opinió : modificació de la denominació de la primera i creació del segon [2013] 111
Gerència d'Hàbitat Urbà : nova estructura i funcions [2013] 110
Dimensionament llocs de treball de diverses direccions i departaments [2018-04-27] 109
Assessoria de la Gerència Municipal : creació [2014] 108
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals : modificació de la denominació i assignació de funcions [2014] 106
Dimensionament llocs de treball de la Gerència d'Ecologia Urbana, de la Gerència de Recursos, de la Gerència Municipal, de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats i de la Gerència del Districte de Sant Andreu [2018] 104
Comitè de Direcció de l'Administració Electrònica [2018] 103
Taula de Contractació Pública [2016] : modificació [2017-04-25] 103
Decrets sobre delegació d'atribucions : rectificacions [2011] 103
Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007] 99
Taula de Coordinació Transversal de Dades [2018] 99
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2015] 98
Quarta Tinència d'Alcaldia : modificació i adscripció del Cap de Gabinet [2015] 98
Direcció de Serveis Jurídics : formalització de l'estructura i dimensionament dels llocs de treball jurídics [2009] 98
Grup de Treball per a la revisió del Reglament Orgànic Municipal 97
Dimensionament llocs de treball de diferents gerències i departaments: modificació [2018-07-26] 97
Ponència d’Innovació Digital [2016] 97
Xarxa bàsica de mobilitat 96
Delegació de la presidència del Consell General del Consorci Mercat de les Flors [2016] 95
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] : modificació [2018-02-02] 95
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] : modificació [2018-05-10] 95
Ponència d’Innovació Digital [2016]: modificació [2019-01-10] 94
Comissió del Padró Municipal d'Habitants [2017] 93
Règim de dedicació dels membres de la Corporació Municipal [2019-06-25] 93
Direccions que poden ser ocupades pels titulars que no tinguin la condició de funcionaris i les que seran ocupades per titulars amb la condició funcionària, quan els actuals ocupants les deixin vacants [2015] 92
Gerències municipals : establiment de la Organització executiva [2011] 91
Dimensionament llocs de treball de diferents gerències i departaments: modificació [2018-06-29] 89
Taula de Protecció de Dades [2018] 89
Comitè executiu : constitució [2019] 89
Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017] : modificació [2022-03-21] 88
Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals [2023] 86
Consell Acadèmic Assessor per al desenvolupament de l'Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona [2020] 84
Secretaria del Comitè Executiu : adscripció a la Secretaria General i assignació de funcions [2012] 84
Delegar en la Regidora de Mobilitat l'atorgament d'autoritzacions per la circulació de vehicles de mobilitat personal amb motor per a usos turístics i oci [2016] 82
Instrucció reguladora del procediment d'aprovació dels convenis de pràctiques acadèmiques universitàries a l'Ajuntament de Barcelona : aprovació [2013] 81
Secretaria Executiva : creació i descripció de les funcions [2007] 81
Comitè Executiu de les Dades [2018] 78
Direccions de Serveis : modificacions [2014] 78
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023-06-29] 78
Taula de Patrimoni Ciutadà [2017] : modificació [2020-09-18] 77
Grup Assessor de Promoció de Ciutat [2017] 77
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal : estructuració amb els òrgans, les denominacions, els nivells i les funcions [2012] 77
Taula de Policia Administrativa [2012] : modificació [2016-05-12] 76
Comissió per a l'Impuls i Assoliment de l'Agenda 2030 [2020] 76
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2016] : modificació [2017-06-29] 76
Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació : modificació de l'estructura organitzativa [2012] 76
Taula Consultiva per a l'Eficiència Administrativa Municipal : creació [2010] 76
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2019 text refós] : modificació [2021-07-29] 76
Regidors/res membres de la Comissió de Govern : cessament [2017] 74
Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2023-06-29] : modificació [2023-07-28] 74

Top Country Views

Views
Spain 9179
Germany 758
United States 588
France 330
Ireland 73
Finland 52
Sweden 49
United Kingdom 34
China 25
Romania 25
Denmark 16
EU 12
Iran 11
Israel 8
Netherlands 8
Belgium 6
Switzerland 6
Poland 6
Colombia 5
Czechia 5
Singapore 5
Slovenia 5
Ukraine 5
Italy 4
Andorra 3
India 3
Portugal 3
Russia 3
Bulgaria 2
Greece 2
Croatia 2
Japan 2
Luxembourg 2
Mexico 2
Taiwan 2
Canada 1
Congo - Kinshasa 1
Chile 1
Lithuania 1
Mauritius 1
Serbia 1
Venezuela 1