Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/84209
Título : Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona 2008-2011 : modificació [2012-11-29]
Otros títulos: Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona 2013-2015
Autor: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Agència Local d'Energia de Barcelona
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Barcelona Esports
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
Institut Municipal d'Educació (Barcelona)
Institut Municipal de Mercats (Barcelona)
Institut Municipal d'Hisenda (Barcelona)
Institut Municipal d'Urbanisme (Barcelona)
Institut Municipal d'Informàtica (Barcelona)
Institut Municipal de Serveis Socials (Barcelona)
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)
Ajuntament de Barcelona
Fecha de aprobación/creación: 29-nov-2012
Fecha de publicación : 23-sep-2013
Materia : Convenios colectivos de trabajo
Funcionarios
Cobertura geográfica: Barcelona
Citación : Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (23-11-2013)
Extensión: 3 p.
Nota : Acord subscrit pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el dia 29-11-2012
Totes les institucions adherides a l'acord es consideren com autores del document
Afectación activa: Modifica i prorroga l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona 2008-2011 [http://hdl.handle.net/11703/84334]
Condiciones de uso: Dominio público
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Es base para: http://hdl.handle.net/11703/84382
Requerido por: http://hdl.handle.net/11703/84334
Aparece en las colecciones: Convenis de condicions laborals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
acorregcot_2015.pdf172,25 kBAdobe PDFTXT
acorregcot_2015.xml17,36 kBXML 
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons