Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/84334
Título : Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011
Autor: Ajuntament de Barcelona
Fecha de aprobación/creación: 28-abr-2009
Fecha de publicación : 11-nov-2009
Materia : Convenios colectivos de trabajo
Funcionarios
Cobertura geográfica: Barcelona
Citación : Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5503 (11-11-2009), p. 84340-84391
Extensión: 52 p.
Nota : Acord subscrit pels representants de l’entitat local i pels de les organitzacions sindicals UGT i CCOO el dia 28-04-2009
Inscrit i publicat per Resolució TRE/3110/2099 de 21-09-2009
Afectación pasiva: Modificats el punt 1 de l'art. 14, sobre la durada de les vacances, les lletres d) k) n) del punt 2 de l'art. 15 sobre permisos i llicències, les lletres a) b) del punt 3 de l'art. 15.3 sobre permís de reducció de jornada i l'art. 34 sobre els premis d'antiguitat per Decret de l'Alcaldia de 27-12-2012 [http://hdl.handle.net/11703/101569]
Modificat i prorrogat pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el 29-11-2012 [http://hdl.handle.net/11703/84209]
Afectación activa: Substitueix l'Acord de condicions de treball per al personal funcionari 2004-2007 [http://hdl.handle.net/11703/87092]
Inicio vigencia: 29-abr-2009
Condiciones de uso: Dominio público
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Tiene versión: http://hdl.handle.net/11703/88489
Sustituye/Deroga: http://hdl.handle.net/11703/87092
Es base para: http://hdl.handle.net/11703/97982
Requiere de: http://hdl.handle.net/11703/101569
http://hdl.handle.net/11703/84209
Aparece en las colecciones: Convenis de condicions laborals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
Acord de condicions laborals 2008-2011.pdfAcord de condicions laborals de l'Ajuntament de Barcelona 2008-2011.752,43 kBAdobe PDFTXT
Acord de condicions laborals 2008-2011.xml231,98 kBXML 
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons