Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/85273
Título : Informe en relació a la creació de dos fitxers amb dades de caràcter personal anomenats Registre d'interessos: Registre d’incompatibilitats i activitats”i "Registre de Béns Patrimonials"
Autor: Direcció de Serveis Jurídics
Institut Municipal d'Informàtica (Barcelona)
Fecha de aprobación/creación: 30-jun-2015
Fecha de publicación : 30-jul-2015
Materia : Protección de datos
Internet en la administración pública
Extensión: 2 p.
Nota : Sol·licitant de l'informe: Institut Municipal d'Informàtica (Departament d'Informació de Base i de Cartografia - Protecció de Dades)
Condiciones de uso: CC-BY-NC-ND
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Aparece en las colecciones: Informes jurídics

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
INFOSOBLED_2015.docx147,79 kBMicrosoft Word XML 
INFOSOBLED_2015.pdf193,1 kBAdobe PDFTXT
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons