Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/86367
Título : Ampliació de les finques subjectes al dret de tanteig i retracte incloses a l'Àrea de Conservació i Rehabilitació dels carrers d'en Robador i Sant Ramon : mesura de govern
Autor: Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Districte 1. Ciutat Vella
Fecha de aprobación/creación: 10-dic-2015
Fecha de publicación : 2015
Materia : Rehabilitación urbana
Plan/programa municipal: Pla Dintres Ciutat Vella 2014 (Barcelona)
Cobertura geográfica: Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella
Sant Ramon, Calle (Barcelona)
Robador, Calle (Barcelona)
Extensión: 8 p.
Nota : Presentada al Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella de 10-12-2015
L'Àrea de Conservació i Rehabilitació és un instrument tècnic i jurídic previst per la Llei del Dret a l'Habitatge. La delimitació dels carrers Robador, Sant Ramon i Espalter com la primera àrea d'aquest tipus que s'impulsa a Catalunya està justificada per un conjunt de problemàtiques socials específiques que, en aquesta zona, es donen en grau superior a la mitjana del barri.
Declaració inicial de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació aprovada el 09-11-2011 i citada a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 30 (20-11-2011)
Condiciones de uso: CC-BY
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Es formato de: Reproducció digital del document en suport original
Aparece en las colecciones: Mesures de govern

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
amplfinsud_2015.pdf760,56 kBAdobe PDFTXT
amplfinsud_2015.xml18,61 kBXML 
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons