Ordenances fiscals. 2008

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88848

Edició llibre (386 p.)

126,99 MB

PDFTXT

Ordenança fiscal general (72 p.)

258,28 kB

PDFTXT

1.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (8 p.)

37,57 kB

PDFTXT

1.2 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (4 p.)

20,97 kB

PDFTXT

1.3 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (6 p.)

36,49 kB

PDFTXT

1.4 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) (6 p.)

32,79 kB

PDFTXT

2.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (8 p.)

46,53 kB

PDFTXT

3.1 Taxes per serveis generals (8 p.)

28,59 kB

PDFTXT

3.2 Servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament (4 p.)

17,48 kB

PDFTXT

3.3 Serveis urbanístics (8 p.)

28,05 kB

PDFTXT

3.4 Taxa per l'homologació d'empreses del sector privat per a la gestió de residus municipals a Barcelona i altres serveis mediambientals (2 p.)

14,35 kB

PDFTXT

3.5 Clavegueram (4 p.)

17,34 kB

PDFTXT

3.6 Mercats (10 p.)

42,48 kB

PDFTXT

3.7 Taxes per serveis de registre, inspecció i prevenció sanitaria relatius a establiments alimentaris, establiments i serveis plaguicides, espais públics i animals de companyia (4 p.)

18,37 kB

PDFTXT

3.8 Prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials (4 p.)

18,77 kB

PDFTXT

3.9 Serveis de cementiris i cremació (10 p.)

37,46 kB

PDFTXT

3.10 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis (6 p.)

25,48 kB

PDFTXT

3.11 Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de subminisraments d'interès general (4 p.)

25,86 kB

PDFTXT

3.12 Taxa per l'estacionament regulats de vehícles a la via pública (4 p.)

22,23 kB

PDFTXT

3.13 Taxes per serveis culturals (4 p.)

23,34 kB

PDFTXT

3.14 Taxa per serveis especials d'enllumenat (2 p.)

18,7 kB

PDFTXT

3.15 Taxa per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals (4 p.)

15,79 kB

PDFTXT

3.16 Taxa per l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (4 p.)

22,3 kB

PDFTXT

4 Contribucions especials (6 p.)

28,36 kB

PDFTXT
Title: Ordenances fiscals. 2008
Authors: Ajuntament de Barcelona
Gerència de Promoció Econòmica
Creation date: 2008
Issue Date: 2008
Keywords: Local taxation
Vehicles
Real property
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Construction
Refuse and refuse disposal
Citty Planning
Sewerage
Markets
Food security
Cemeteries
Guàrdia Urbana de Barcelona
Parking garages
Lighting
Fountains
Public spaces
Arts facilities
Streets
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 1 document sencer + 23 fitxers
Description: Forma part de la col·lecció: Conèixer Barcelona
Table of contents: Categories fiscals de les vies públiques de la ciutat
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Versió en castellà
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:Ordenances fiscals (periodical)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by