Competències transferides als districtes: recopilació ordenada per matèries i per número de transferència

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/97332

510,8 kB

PDFTXT

550,58 kB

XML
Title: Competències transferides als districtes: recopilació ordenada per matèries i per número de transferència
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: Sep-2005
Issue Date: Sep-2005
Keywords: Transfer of competence
Local districts
Decentralization in government
Spatial coverage: Barcelona
Barcelona. District 1. Ciutat Vella
Barcelona. District 2. Eixample
Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc
Barcelona. District 4. Les Corts
Barcelona. District 5. Sarrià-Sant Gervasi
Barcelona. District 6. Gràcia
Barcelona. District 7. Horta-Guinardó
Barcelona. District 8. Nou Barris
Barcelona. District 9. Sant Andreu
Barcelona. District 10. Sant Martí
Extent: 135 p.
Description: Per donar continuïtat a la recopilació de competències transferides als Districtes publicada al juny 2000, es reuneixen en aquesta publicació, les noves competències que han estat transferides als Consells Municipals de Districte, les funcions que comporten i els Decrets de delegació de facultats de l'Alcaldia en els Regidors o Gerents dels Districtes i Instituts municipals
Es recopilen els acords que afecten a traspassos de competències als districtes i decrets de delegació de facultats des de 1984 a 2005
Table of contents: Transferència núm. 0: Obres menors Acord C.M.P. de 22 de març de 1985
Transferència núm. 0. bis Atorgament de llicències per construcció, reparació, supressió i modificació de guals i per a la seva utilització Acord C.G. de 11 de juny de 1986
Transferència núm. 0.3. Inspecció de les obres menors i de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular, edificacions i cartells Acord C.G. de 28 de novembre de 1988
Transferència núm. 0.4 Llicències, inspecció i correcció d'obres menors d'edificis, locals o recintes destinats a espectacles públics o activitats recreatives Acord C.G. de 20 d'octubre de 1989
Transferència núm.1 Projectes integrats d'urbanització Acord C.M.P. de 22 de juny de 1984
Transferència núm.1. bis Ampliació de la Transferència 1 Acord C.G. de 23 de març de 1990
Transferència núm.2 Obres Públiques de primer establiment, reforma i gran reparació Acord C.M.P. de 22 de juny de 1984
Transferència núm.2. bis Obres públiques de primer establiment , reforma i gran reparació Acord C.M.P. de 23 de març de 1990
Transferència núm.3 Gestió dels centres i establiments dels Serveis Socials de zona Acord C.M.P. de 14 de juny de 1985
Transferència núm.4 Taxa de Sanejament i Neteja Acord C.M.P. de 11 d’octubre de 1984
Transferència núm.5 Conservació i manteniment dels edificis i instal.lacions que constitueixen l'equipament dels Districtes Acord C.M.P. de 14 de juny de 1985
Transferència núm.6 Ordenació de la Circulació, instal.lació i manteniment de fites i tanques de protecció de la xarxa viària local o vies d'ordenació descentralitzada Acord C.M.P. de 8 de març de 1985
Transferència núm.6.bis Reserves d'estacionament i parada per a obres i locals de concurrència pública Acord C.G. de 17 de març de 1989
Transferència núm.7 Activitats culturals d'interès de Districte i funcions de l'Ajuntament en relació a les Biblioteques populars Acord C.M.P. de 14 de juny de 1985
Transferència núm.8 Inspecció de la neteja viària, sancions i mesures correctives, neteja de solars i viària no programada i instal.lacions de papereres i pipicans. Acord C.M.P. de 14 de juny de 1985
Transferència núm.8.bis Gestió dels evacuadors públics Acord C.M.P. de 14 de juny de 1985
Transferència núm.9 Gestió dels Centres Cívics Acord C.M.P. de 14 de juny de 1985
Transferència núm.10 Llicències d'ocupació de la via pública per a l'ús comú especial per a determinades activitats Acord C.G. de 18 de desembre de 1985
Transferència núm.10.bis Ampliació de la Transferència núm.10 Acord C.G. de 23 de març de 1990
Transferència núm.11 Gestió de les instal.lacions esportives d’interès de Districte i funcions de l'Ajuntament en relació a l'activitat esportiva dels Districtes Acord C.G. de 4 de desembre de 1985
Transferència núm. 11. bis (ampliació de la Transferència 11) Instal.lacions municipals esportives Acord C.G. de 10 de setembre de 1998
Transferència núm. 12 Gestió d'activitats i centres de joventut Acord C.G. de 21 de maig de 1986
Transferència núm.13 Utilització dels centres escolars fora de l'horari docent, neteja i vigilància dels centres i col.laboració en diverses matèries relacionades amb l'ensenyament Acord C.G. de 19 de novembre de 1986
Transferència núm.14 Salut Pública: Sanitat materno-infantil i escolar; control sanitari d'habitatges, locals i establiments Acord C.G. de 17 de desembre de 1986
Transferència núm.15 Intervenció municipal de les activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis Acord C.G. de 27 de maig de 1987
Transferència núm.16 Intervenció municipal en les obres majors de reforma, reparació i restauració d'edificis, i en la instal.lació de cartelleres i grans rètols publicitaris. Declaració de ruïna dels edificis Acord C.G. 14 de desembre de 1990
Transferència núm.17 Gestió desconcentrada del Padró Municipal d'Habitants Acord C.G. 15 de setembre de 1989
Transferència núm. 18 Obres majors i instal.lacions publicitàries Acord C.G. 23 de febrer de 1996
Transferència núm.18 bis Gestió Urbanística : Cessions de Vials Acord C.G. de 28 de juny de 1996
Transferència núm. 19 Gestió Urbanística: Expropiacions Acord C.G. de 29 de març de 1996
Transferència núm. 20 Vialitat, Enllumenat Públic, Aigües i Sanejament, Neteja Urbana i Anàlisi i Control Ambiental Acord C.G. de 29 de març de 1996
Transferència núm. 21 Equipaments d'ensenyament públic dels districtes Acord C.G. de 13 de març de 1998
Sector Serveis Urbans i Medi Ambient Senyalització horitzontal i vertical i manteniment d'escales mecàniques D.A. 5 d'abril de 2001
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Governing Body agreements (includes texts)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by