Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/99390
Título : Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025
Autor: Àrea de Drets Socials
Regidoria d'Habitatge
Fecha de aprobación/creación: 2016
Fecha de publicación : sep-2016
Materia : Viviendas de protección oficial
Política de vivienda
Política social
Vivienda
Plan/programa municipal: Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025
Cobertura geográfica: Barcelona
Extensión: 259 p.
Contiene: Al Pla es presenten les mesures per donar resposta als reptes i necessitats detectades: es descriuen els objectius i principis generals del Pla, les línies estratègiques, línies d'actuació i actuacions, es presenta l'estudi econòmic i financer i el quadre d'objectius específics, es descriuen els agents, òrgans de participació i mecanismes de gestió, seguiment i avaluació. També s'inclou un resum de la memòria jurídica del Pla. Cadascuna de les actuacions, queda descrita de manera detallada en una fitxa específica.
Els annexos inclouen el documents: Memòria del procés de participació ciutadana, Memòria jurídica, Modelos de política de vivienda municipal, i Anàlisi i diagnosi de la situació de l'habitatge de Barcelona.
Condiciones de uso: CC-BY
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Aparece en las colecciones: Plans estratègics

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
2_pla_habitatge_fi.pdfPla pel dret a l'habitatge4,34 MBAdobe PDFTXT
4_annexos_fi.pdfAnnexos (566 p.)7,03 MBAdobe PDFTXT
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons