Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/97580
Título : Instrucció (1/2016) relativa a la realització de música en viu i actuacions en directe en establiments de pública concurrència
Autor: Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística
Gerència d'Ecologia Urbana
Ajuntament de Barcelona
Fecha de aprobación/creación: 2-jun-2016
Fecha de publicación : 4-jul-2016
Materia : Música
Salas de conciertos
Establecimientos de concurrencia pública
Bares
Restaurantes
Discotecas
Música ambiental
Cobertura geográfica: Barcelona
Citación : Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (04-07-2016)
Extensión: 17 p.
Nota : Aprovada per la Gerència municipal el 02-06-2016
Originàriament es publicà en forma de circular l'11-05-2016
Contiene: Formulari de declaració responsable de l’establiment que compleix amb els requisits establerts en el reglament espectacles (model Annex II)
Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (model Annex III)
Protocol sobre l’estudi d’impacte acústic (Annex IV)
Situacions diferents a les anteriors: - Actuacions en directe en locals amb llicència d'activitat recreativa musical anterior a l'entrada en vigor del reglament - Actuacions en directe en locals amb llicència o comunicat d'activitat recreativa de restauració anterior o posterior al reglament
Mapes amb les zones delimitades com a horari responsable
Condiciones de uso: Domini públic
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Basado en: http://hdl.handle.net/11703/89250
Decret 112/2010. Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
Aparece en las colecciones: Instruccions

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
musiviuacd_2016.pdf8,05 MBAdobe PDFTXT
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons