Logo

Documents del Registre d'estudis i informes

- Estudis i informes (encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, les seves entitats públiques empresarials i les societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària) que es troben relacionats en el Registre d’estudis i informes, creat per acord del Plenari del Consell Municipal el novembre de 2009.

- Estudios e informes (encargados por el Ayuntamiento de Barcelona, sus organismos autónomos, sus entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles municipales o con participación municipal mayoritária) que se encuentran en el Registro de estudios e informes, creado por acuerdo del Pleno del Consejo Municipal en noviembre de 2009.

Browse

Collections in this community