Ordenances fiscals. 2012

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/88844

Edició llibre (393 p.)

124,92 MB

PDFTXT

Ordenança fiscal general (76 p.)

605,02 kB

PDFTXT

1.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (8 p.)

95,05 kB

PDFTXT

1.2 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (6 p.)

80,96 kB

PDFTXT

1.3 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (8 p.)

88,64 kB

PDFTXT

1.4 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) (8 p.)

85,51 kB

PDFTXT

2.1 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres (10 p.)

128,75 kB

PDFTXT

3.1 Taxes per serveis generals (8 p.)

125,3 kB

PDFTXT

3.3 Taxes per serveis urbanístics (6 p.)

121,69 kB

PDFTXT

3.2 Taxes per servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament (4 p.)

77,18 kB

PDFTXT

3.4 Taxes per l'homologació d'empreses del sector privat per a la gestió de residus municipals a Barcelona i altres serveis mediambientals (2 p.)

49,78 kB

PDFTXT

3.5 Taxes de clavegueram (2 p.)

53,23 kB

PDFTXT

3.6 Taxes de mercats (10 p.)

153,95 kB

PDFTXT

3.7 Taxes per serveis de registre, prevenció i inspecció sanitària urgent relatius a espais públics i animals de companyia (4 p.)

77,67 kB

PDFTXT

3.8 Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials (4 p.)

52,68 kB

PDFTXT

3.9 Taxes per serveis de cementiris i cremació (10 p.)

155,57 kB

PDFTXT

3.10 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis (6 p.)

94,27 kB

PDFTXT

3.11 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (4 p.)

90,58 kB

PDFTXT

3.12 Taxa per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública (6 p.)

93,7 kB

PDFTXT

3.13 Taxes per serveis culturals (6 p.)

135,61 kB

PDFTXT

3.14 Taxes per serveis especials d'enllumenat públic (2 p.)

86,66 kB

PDFTXT

3.15 Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals (4 p.)

61,79 kB

PDFTXT

3.16 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (4 p.)

86,39 kB

PDFTXT

4 Contribucions especials (6 p.)

70,84 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2012 : Carrers que comencen per A fins a Consorts Sans Bernet (21 p.)

88,75 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2012 : Carrers des de Consorts Sant Benet fins a Londres (22 p.)

99,78 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2012 : Carrers des de Longitudinal fins a Ripoll (22 p.)

96,11 kB

PDFTXT

Categories fiscals dels carrers de Barcelona 2012 : Carrers des de Ripollès fins a Zurbaran (19 p.)

85,04 kB

PDFTXT

Correcció d'errades (6 p.)

453,55 kB

PDF

Nota informativa sobre l'IBI 2012 (1 p.)

121,57 kB

PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by